ศัพท์เฉพาะในเกมบาคาร่าออนไลน์ที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนเดิมพัน

��(1L@ 20C@!22#H2--D%L5H!7-C+!HI-#9IH-@4!11’H22#@4!1D!HC
H@#7H-C+!HC-5IA%0%0H0 @#20@
7H-’H28H2I-#9I1A%08I@”1!2I2A%I’ 1@!3@4”-”! @!5H*#I2#2”DI#I-!2#-#15H’H2 @%HH2”DI@4#4 -@+%H21@%H1H’8*2#4( 5HD!HI-1’%12#@4!1-5H-D *2!2#@I26A%0@%HDIAD#II-31AH-

22#H2--D%L @!5H.-A%0DI#1#0A*’2!A#!25H*8-@’G@4!1@%”G’H2DIH0 @#202#@I265H1IH2” D’ DI@4#4 -51I’452#@%HGD!H”8H”2 @#5”#9IA%03@4DI15A!I0@G!7-C+!H +#7-9I5HD!H@”@%H!2H- G-@%”DI@%”00’H23DI@4#4
1’#L A%0!2D’H2’2!*87- #0-@! A%0B#B!
1H5H2@’G!-C+I@%7-#1 D!H’H20@G *%G-@#4#5 22#H2@#4#5 B1**4#5 @GI 9G@%*2!2#@4!1DI-”H2H-@7H- A%03@42-#5DI-5I’”

-21I”1!2#I-!@!5HH2*C-5!2!2” 8@-I-@I2!2*1!1*’2!1@45H#’#5I 1I@! *%G---D%L D.B% #9@%G @!@4!1--D%L5HA%C+!H H2*C -5@5”

22#H2--D%L @!*LDH”-.45H3%1DI#1’2!4”!@G-”H2*9C05I @G@!*L5H!5’452#@%H%I2”1J-@I C
IDH*3+#12#1*4AI
0@5” 3 C 11I6C
I@’%2@%HD!H!2 @%HH2” DI@4@#G’ *3+#1@ 5”22#H2--D%L 0!53(1L@ 20 5H*2!2#@I2CC%8H!9I@%HI’”1@- AH*3+#1!7-*!1#@%H -20D!H8I@” D!H@”DI”4 +#7-D!H@I2C’2!+!2”-3(1L@+%H25I@H2!7--2
5 @#26!5(1L22#H2--D%L !2A03*3+#1!7-*!1#@%HA%09I5H!5’2!*C22#H2--D%L8 !29A%03’2!@I2C@#5”!#I-!H-2#@%H#4DI’”1DI@%”H05%@%-#L @G2#C
I31(1L 2)2-1$) 23’H2 Dealer 5H+!2”69I3@4@!*L C2#@%H22#H2--D%L9I3@4@!*L 7-5H32#ADH

-DH DH5H32#*1 +#7-*%13A+H@#5”#I-”A%I’ #I-!*3+#12#3D@%H22#H2--D%L

%A *5A@G*5#03H2”@I2!7- 3’H2%AC2#@%H22#H2--D%L 7-2#@%7-%@4!1H2”@I2!7-

%I3@4 *5I3@4@G*5#03H2”9I@%H 3’H2%I3@4C2#@%H22#H2--D%L 7-2#@%7-%@4!1H2”9I@%H

Big +#7- C+
H +!2”69I@4!1 I-2#@4!1C2#@%H22#H2--D%L’H20!52#1H’DH@4H!C2#@%H#1I5I

J- +!2”62#5HDH*-CA#C2#@%H22#H2--D%L !5%#’!@G 8 +#7- 9

DH9H +!2”62#5HDH*-CA#C2#@%H22#H2--D%L @GDH#0@ @5”’1 +#7-!51’@%@5”’1

DH9H9I@%H +!2”62#%@4!1C2#@%H22#H2--D%L ’H21H9I@%H0--DH9H

DH9H@I2!7- +!2”62#%@4!1C2#@%H22#H2--D%L ’H21H@I2!7-0--DH9H

-”9H C
I9@!7H-32#@%H22#H2--D%LA%I’D!HI-2#1H’DH@4H!-5 @#20-CCDH5HDI#1A%I’

4- *22#L5H@4@!7H-!52#
0 *%11D!2 #0+’H29I@%H A%0@I2!7- C@!*L22#H2--D%L

H2K H2K !5#9A%I2”1 2)5 7-@!7H-@#2@4!1
0C@!*L1A%I’ 0I-@*5”H23@42#*H’+6HC+IH-+#7-2*4B1I 4@G@-#L@ GL2!AH% AH+2@%7A@%H22#H2--D%L 0D!H!52#@GH2K1’H2#I’@%”00 2#@%H22#H2--D%L@- A!I!10H2”@I2@%HDI*2”F AH2#5H@#2@#4H!IDI5A%032#I2 3’2!@I2C!2H-1I @+!7-@#2@I2C%I@*I
1”DDI@4H!6I1H@- 1’H2@G8 89I@%H5H(6)2’2!-@#2’15I 0*2!2##’” A%03@4C@!22#H2--D%LDI!26I00 -”H2D#G2!2#@4!18@! D!H’H2022#H2--D%L *%G---D%L +#7-2*4B--D%LD+F -”H2%7!*4DI’”%-00 @#20!103C+I8%- 1” 1*4CC2#@4!1DI5 A%0’8!@-D!H+!@7I-+!1’-”H2AH-

2’2!-@#2@
7H-@+%7-’H280*2!2#@4!1C@! 22#H2--D%L *%G---D%L 2*4B--D%L #’!6@!-7HF5H-”9H@’GDI-”H2#2#7H A%03@4DI!2!2”AH- -”H2D#G2! 2#@4!1!2#I-!’2!@*5H”@*!- 8I-#9I1’A%08!1’@-C+IDII’” @7H-C+I3@4A%0B% +%D1*4H5HDI!A%0@*5D@4-2#!L5H03C+I2#@%H-8D!H*8 A%0A”H’H2@4! *9
@4D1H@- -”H2%2B-2*5F5H0*#I2#2”DIDA1F #0”0”2’ A%0!2#I-!’2!*8 ’2!1@4 @%4@%4D12#@%H5H8*2!2#--A2#@4!1DI 85H 8@’%2 2!5HI-2#A5I #2’1%C@! @4*9*8 -2#-C+I8@-2%11

5-”9HGDI00 *!1#H2”F#I-!@%7-#1B#B!
1H22#H2@#4#5 A%I’D@4!1DI@%”
ทดลองเล่นสล็อตฟรีจากเว็บสล็อตอันดับ 1 ของโลก
Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *